أبريل 21، 2011

/etc/apt/sources.list على Debian 6


محتوى ملف /etc/apt/sources.list على دبيان 6 Squeeze الذي يمثل الإصدار المستقر  (stable)

# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.0 _Squeeze_ - Official i386 DVD Binary-1 20110205-17:27]/ squeeze contrib main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

# Line commented out by installer because it failed to verify:
# deb ://volatile.debian.org squeeze-updates main contrib

deb http://http.us.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb-src http://http.us.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free

deb http://http.us.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates contrib non-free main
deb-src http://http.us.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates contrib non-free main

deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free
deb-src http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free

# apt-get update ; apt-get --allow-unauthenticated install debian-multimedia-keyring
deb http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free
deb-src http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق